Voorwaarden voor deelname aan de FUJIFILM Printlife Fototentoonstelling en -wedstrijd
 1. Organisator

  De organisator van dit evenement is:
  FUJIFILM Europe GmbH, Heesenstraße 31, 40549 Düsseldorf, Duitsland ("FUJIFILM").

 2. De tentoonstelling en de wedstrijd

  De titel van dit evenement is FUJIFILM Printlife. FUJIFILM Printlife is zowel een online tentoonstelling als een wedstrijd. U kunt deelnemen aan de online expositie door het inzenden van (een) foto('s) zoals beschreven in dit document. De foto's worden getoond onder www.fujifilm-printlife.eu. De foto's die we op deze website tonen, nemen automatisch deel aan de wedstrijd. U kunt de hieronder onder punt 6 beschreven prijzen winnen.

 3. Deelname

  FUJIFILM Printlife staat open voor alle personen van 18 jaar en ouder die woonachtig zijn in een van de landen die in het uitklapmenu op het inschrijvingsformulier op www.fujifilm-printlife.de staan vermeld. Om deel te nemen aan FUJIFILM Printlife moet u een foto indienen via het onlineformulier op de website www.fujifilm-printlife.eu, overeenkomstig de in dit document vermelde voorwaarden. U kunt uw foto inzenden vanaf 12 uur op 5 oktober 2020 tot en met 19 uur op 31 december 2020. Deze periode wordt aangeduid als "Inschrijvingsperiode".

 4. Procedure
  1. Elke dag tijdens de Inschrijvingsperiode kunt u maximaal drie foto's inzenden. Voor het inzenden van een foto moet u gebruik maken van het online formulier. Het is niet toegestaan om foto's op een andere manier in te sturen.
  2. De ingezonden foto moet in JPEG-bestandsformaat zijn. Bij het inzenden moet u uw voor- en achternaam, e-mailadres en land opgeven. Deze informatie is verplicht en we hebben het nodig om FUJIFILM Printlife uit te voeren.
  3. Als u uw toestemming geeft door een specifiek vakje aan te vinken op het uploadformulier, wordt de ingezonden foto met uw naam weergegeven.
  4. Door het inzenden van uw foto gaat u akkoord met deelname aan FUJIFILM Printlife en bent u gebonden aan deze voorwaarden. Na het inzenden van uw foto dient u uw e-mailadres te verifiëren. Hiervoor wordt een e-mail gestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres. Volg de instructies in deze e-mail om uw e-mailadres te verifiëren.
  5. De foto en de ingezonden informatie zal worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met dit document. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het onderdeel Data Privacy hieronder.
  6. Wij accepteren geen inzendingen voor wedstrijden die: a) automatisch door de computer worden gegenereerd;
   (b) ingevuld zijn door derden of in bulk;
   (c) die we ongeschikt of beledigend vinden of die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving. Voorbeelden van dergelijke foto's zijn: foto's die inbreuk maken op auteursrechten, die verboden inhoud tonen, die lasterlijk of vernederend zijn of die met kwade bedoelingen zijn ingezonden zoals bende- of pestkoppen;
   (d) onvolledig of onjuist zijn;
   Wij zijn niet verplicht u te informeren dat uw inzending niet is geaccepteerd.
 5. Selectie van de winnaars

  Elke week tijdens de Inschrijfperiode zal een jury van vijf juryleden de foto's die in de voorgaande week zijn ingezonden, beoordelen. De foto's worden beoordeeld op basis van de meest inspirerende en unieke inhoud. De beslissing van de jury (redelijk handelend) is definitief.

 6. De prijs Elke week tijdens de Inschrijvingsperiode kunnen de volgende vijf prijzen worden gewonnen:
  Prijs 1: waardebon voor fotodrukdiensten voor een bedrag van 200 EUR;
  Prijs 2: waardebon voor fotodrukdiensten voor een bedrag van 150 EUR;
  Prijs 3: waardebon voor fotoprintdiensten voor een bedrag van 100 EUR;
  Prijs 4: een instax SQUARE SQ 1 plus film voor tien foto's;
  Prijs 5: een instax mini 11 plus film voor tien foto's
  De prijs is zoals vermeld en kan niet worden overgedragen, verkocht of geruild. Er is geen alternatief in contanten. Wij bepalen de kleur van de camera. De kleur van de camera kan afwijken van de camera die op de website van FUJIFILM Printlife wordt afgebeeld. In het algemeen behouden wij ons het recht voor om een prijs van gelijke of grotere waarde te vervangen in geval van onbeschikbaarheid door omstandigheden buiten onze controle. De voucher is geldig tot 31 januari 2021.
 7. Winnaarsaankondiging

  De winnende foto's (en uw naam, mits u ons toestemming heeft gegeven deze te publiceren; zie paragraaf 13.4 voor details) worden uiterlijk één dag na de selectie op de website van FUJIFILM Printlife bekend gemaakt. De winnaars worden binnen 10 dagen na de selectie per e-mail op de hoogte gesteld.

 8. De prijs claimen
  1. Om de prijs te kunnen claimen, is de winnaar verplicht om FUJIFLM zijn volledige naam, e-mailadres en postadres te geven.
  2. Zolang het antwoord in paragraaf 8.1 is ontvangen, wordt de prijs volgens onze gebruikelijke leveringsvoorwaarden gratis op het door de wedstrijd opgegeven adres geleverd.
  3. De prijs kan niet door een derde partij namens de winnaar worden opgeëist.
  4. FUJIFILM zal alle redelijke inspanningen leveren om contact op te nemen met de winnaar. Indien de winnaar niet binnen 14 dagen na de kennisgeving van FUJIFILM aan FUJIFILM bevestigt dat hij of zij de prijs aanvaardt, vervalt de prijs.
  5. 5 FUJIFILM aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid indien de winnaar niet in staat is de prijs in ontvangst te nemen.
 9. Overdracht van rechten / Toestemming
  1. Door het inzenden van een foto draagt u onherroepelijk de gebruiksrechten voor FUJIFILM Printlife en de bijbehorende PR-activiteiten over aan FUJIFILM en de aan haar gelieerde bedrijven, zonder tijds- of geografische beperking. Dit omvat in het bijzonder de publicatie, reproductie, illustratie en publicatie van de foto ten behoeve van eigen reclame in het kader van FUJIFILM Printlife en de presentatie van FUJIFILM. Deze toestemming omvat in het bijzonder het gebruik van de ingezonden foto voor
   a) presentatie van FUJIFILM Printlife,
   b) illustratie in publicaties en persberichten in alle soorten media over FUJIFILM Printlife en
   c) informatie op het FUJIFILM-intranet en de sociale netwerken.
  2. Voor elk verder gebruik van uw foto, inclusief commercieel gebruik, is uw aparte toestemming nodig.
  3. Anderen kunnen uw foto('s) delen op sociale netwerken. Dergelijke foto's kunnen dan overal opnieuw worden gedeeld. Door een foto in te sturen geeft u toestemming dat anderen uw foto's mogen delen op sociale netwerken.
 10. Recht op de foto en rechten van derden
  1. Door het inzenden van de foto bevestigt u dat u de maker bent van de ingezonden foto en dat u onbeperkte auteurs- en gebruiksrechten heeft op deze foto.
  2. Door de foto in te zenden bevestigt u dat de foto geen inbreuk maakt op toepasselijke wetten (bijv. het schenden van auteursrechten of het tonen van verboden inhoud) of rechten van derden, in het bijzonder persoonlijke rechten van mensen die op de foto worden getoond (bijv. de inhoud van de foto is lasterlijk of vernederend of de foto is ingezonden met kwade bedoelingen, zoals het lastig vallen van mensen of pesten).
  3. U bevestigt dat u van alle personen die herkenbaar op de foto zijn afgebeeld, toestemming heeft gekregen voor het gebruik van deze foto, alsmede van de personen die de rechten op de merken of op de eventueel op de foto geportretteerde kunstwerken bezitten (in de vereiste mate).
  4. U vrijwaart FUJIFILM en de aan haar gelieerde ondernemingen voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit en verband houden met het gebruik van de foto in FUJIFILM Printlife zoals bepaald in dit document, ongeacht de rechtsgrond.
 11. Geen tegenprestatie U ontvangt geen vergoeding of vergoeding voor het ter beschikking stellen van de foto.
 12. Algemene bepalingen
  1. FUJIFILM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het optreden van technische problemen bij het invullen van het registratieformulier en het uploaden van de foto.
  2. FUJIFILM behoudt zich het recht voor om FUJIFILM Printlife op elk moment te onderbreken of te beëindigen, of om de deelnemingsvoorwaarden zonder voorafgaande aankondiging en zonder opgaaf van redenen te wijzigen. FUJIFILM zal dit recht in het bijzonder uitoefenen indien de voortzetting van Printlife om technische of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. FUJIFILM behoudt zich het recht voor om de procedure en de datum van het evenement voor FUJIFILM Printlife te wijzigen.
  3. FUJIFILM Printlife is onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland.
 13. Gegevensprivacy
  1. De foto en de ingezonden informatie zullen worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met dit document en ons Privacybeleid. In geval van discrepanties of tegenstrijdigheden tussen dit document en het Privacybeleid, heeft dit document voorrang.
  2. De gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen om FUJIFILM Printlife in staat te stellen de in dit document beschreven media- en social media-activiteiten uit te voeren.
  3. Uw foto en, indien u toestemming geeft door een specifiek vakje aan te vinken op het uploadformulier, wordt ook de naam die u heeft opgegeven openbaar gemaakt en is volledig zichtbaar zoals beschreven in dit document.
  4. Indien u zich abonneert op onze marketingcommunicatie zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken om u onze e-mailmarketingcommunicatie te sturen in overeenstemming met ons Privacybeleid.
  5. Wij bewaren de ingezonden foto's en gegevens zolang wij besluiten FUJIFIM Printlife online beschikbaar te stellen. Indien wij besluiten om FUJIFILM Printlife te stoppen, zullen wij uw gegevens van de website verwijderen en op onze servers verwijderen, tenzij u zich op onze marketingcommunicatie heeft geabonneerd. In dat geval bewaren wij uw e-mailadres om u onze marketingcommunicatie toe te sturen, in overeenstemming met ons Privacybeleid.
  6. U erkent en aanvaardt dat de door u ingediende foto's overal ter wereld kunnen worden geraadpleegd en bekeken en dat derde landen buiten de EU kunnen voorzien in andere normen voor het auteursrecht en andere eigendomsvermeldingen. U kunt uw toestemming om uw naam samen met de foto te publiceren in de toekomst intrekken.
Deel met jouw vrienden.
#fujifilmprintlife22
Als je problemen hebt met het uploaden of andere vragen hebt over FUJIFILM PRINTLIFE@HOME 2022, stuur ons dan een E-mail
Loading