Warunki uczestnictwa w wystawie i konkursie FUJIFILM Printlife Photo Exhibition and Competition
 1. Organizator

  Organizatorem tego wydarzenia jest:
  FUJIFILM Europe GmbH, Heesenstraße 31, 40549 Düsseldorf, Niemcy ("FUJIFILM").

 2. Wystawa i Konkurs

  Tytuł tego wydarzenia to FUJIFILM Printlife. FUJIFILM Printlife to wystawa online oraz konkurs. Możesz wziąć udział w wystawie online, przesyłając zdjęcie(a) opisane w tym dokumencie. Zdjęcia te zostaną pokazane pod adresem www.fujifilm-printlife.eu. . Zdjęcia, które pokażemy na tej stronie internetowej, automatycznie wezmą udział w konkursie. Można wygrać nagrody opisane poniżej w punkcie 6.

 3. Udział w konkursie .

  Uczestnictwo jest ograniczone do osób w wieku 18 lat i starszych i mieszkających w krajach wymienionych w rozwijanym menu przy wprowadzaniu danych ze strony www.fujifilm-printlife.eu. Aby wziąć udział w FUJIFILM Printlife należy przesłać zdjęcie za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie internetowej www.fujifilm-printlife.eu zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie. Zdjęcie można nadsyłać od 12 rano 5 października 2020 r. do 19 wieczorem 31 grudnia 2020 r. włącznie. Ten okres czasu nazywany jest "Okresem Zgłoszeniowym".

 4. Procedura
  1. Każdego dnia w Okresie Zgłoszeniowym można przesłać maksymalnie trzy zdjęcia. W celu przesłania zdjęcia należy skorzystać z formularza online. Nie jest dozwolone nadsyłanie zdjęć w inny sposób.
  2. Zgłoszone zdjęcie musi być w formacie JPEG. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail i kraj. Te informacje są obowiązkowe i są nam potrzebne do prowadzenia FUJIFILM Printlife.
  3. Jeśli wyrazisz zgodę, zaznaczając określone pole w formularzu zgłoszeniowym, nadesłane zdjęcie zostanie wyświetlone z Twoim imieniem i nazwiskiem.
  4. Wysyłając swoje zdjęcie wyrażasz zgodę na udział w FUJIFILM Printlife i jesteś zobowiązany do przestrzegania niniejszych warunków. Po przesłaniu zdjęcia musisz zweryfikować swój adres e-mail. W tym celu na podany przez Ciebie adres e-mail zostanie wysłany e-mail. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym e-mailu, aby zweryfikować swój adres e-mail.
  5. Ponadto, FUJIFILM wyśle wiadomość e-mail na podany adres, aby potwierdzić uczestnictwo w FUJIFILM Printlife i poinformować, że najpierw sprawdzimy, czy Twoje zdjęcie spełnia kryteria wykluczenia określone w punkcie 4.7 poniżej. Pamiętaj, że tylko wtedy, gdy stwierdzimy, że Twoje zdjęcie jest zgodne z sekcją 4.7, zostanie ono opublikowane. W podziękowaniu za Twój wkład, do wskazanego wyżej maila będzie dołączony kod vouchera, który może się różnić w zależności od kraju, w którym mieszkasz.
  6. Zdjęcie i przesłane informacje będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z niniejszym regulaminem. Więcej informacji na ten temat znajduje się w poniższej sekcji dotyczącej ochrony danych osobowych.
  7. Nie będziemy przyjmować zgłoszeń konkursowych, które są:
   (a) generowane automatycznie przez komputer;
   (b) wypełniane przez osoby trzecie lub masowo;
   (c) uznane przez nas za nieodpowiednie lub obraźliwe lub naruszające obowiązujące prawo. Przykładami takich zdjęć są: zdjęcia, które naruszają prawa autorskie, pokazują niedozwolone treści, są oszczercze lub upokarzające lub zostały nadesłane w złym zamiarze, np. w celu mobbingu lub zastraszania ludzi;
   (d) niekompletne lub nieprawidłowe;
   Nie mamy obowiązku informowania, że Twoje zgłoszenie nie zostało przyjęte.
   Możliwe jest również cofnięcie przyjęcia zgłoszenia w przypadku stwierdzenia zaistnienia wyżej opisanych warunków później.
 5. Wybór zwycięzców

  Co tydzień w Okresie Zgłoszeniowym komisja złożona z pięciu sędziów dokona przeglądu zdjęć, które zostały zgłoszone w poprzednim tygodniu. Zdjęcia będą oceniane w oparciu o najbardziej inspirujące i unikalne treści. Decyzja jury (działającego rozsądnie) będzie ostateczna

 6. Nagroda Co tydzień w okresie zgłoszeń można wygrać pięć następujących nagród:
  Nagroda 1: voucher na usługi fotograficznego druku w wysokości 200 EUR;
  Nagroda 2: voucher na usługi fotograficznego druku na kwotę 150 EUR;
  Nagroda 3: voucher na usługi fotodruku na kwotę 100 EUR;
  Nagroda 4: jeden instax SQUARE SQ 1 plus film na dziesięć zdjęć;
  Nagroda 5: jeden instax mini 11 plus film na dziesięć zdjęć.
  Nagrody zostały wskazane powyżej i nie mogą być przekazane innemu podmiotowi, sprzedane ani wymienione, z wyjątkiem uprawnień gwarancyjnych. Nie ma możliwości zamiany na ekwiwalent gotówkowy. Ustalimy kolor aparatu Instax. Kolor aparatu fotograficznego może różnić się od koloru aparatu przedstawionego na stronie internetowej FUJIFILM Printlife. Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia nagrody o równej lub większej wartości w przypadku niedostępności z powodu okoliczności, na które nie mamy wpływu. Voucher będzie ważny do 31 stycznia 2021 roku.
 7. Ogłoszenie zwycięzcy

  Zwycięskie zdjęcia (oraz Twoje imię i nazwisko, pod warunkiem, że wyraziłeś zgodę na ich publikację; szczegóły znajdziesz w sekcji 13.4) zostaną ogłoszone na stronie internetowej FUJIFILM Printlife najpóźniej jeden dzień po wyborze. Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w ciągu 10 dni od wyboru.

 8. Odebranie nagrody
  1. W celu odebrania nagrody, zwycięzca jest zobowiązany do podania FUJIFLM imienia i nazwiska, adresu e-mail i adresu pocztowego.
  2. Nagroda zostanie dostarczona bezpłatnie, po tym jak otrzymamy odpowiedź zgodną z punktem 8.1, czas dostawy będzie zgodny z naszymi zwyczajowymi warunkami dostawy, na wskazany adres.
  3. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
  4. FUJIFILM dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się ze zwycięzcą. W przypadku, gdy zwycięzca nie skontaktuje się z FUJIFILM w celu potwierdzenia przyjęcia nagrody w ciągu 14 dni od powiadomienia go przez FUJIFILM, nagroda przepada.
  5. FUJIFILM nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli zwycięzca nie jest w stanie odebrać nagrody.
 9. Przekazanie praw / Zgoda
  1. Przesyłając zdjęcie, nieodwołalnie przenosisz na FUJIFILM i spółki z nią stowarzyszone, zwykłe prawa do użytkowania, bez ograniczeń czasowych i geograficznych, dla FUJIFILM Printlife i związanych z tym działań PR. Obejmuje to w szczególności publikację, powielanie, ilustrację i publikację zdjęcia dla celów reklamy FUJIFILM w kontekście FUJIFILM Printlife i prezentacji FUJIFILM. Zgoda ta obejmuje w szczególności wykorzystanie przesłanego zdjęcia do
   a) prezentacja FUJIFILM Printlife,
   b) ilustracji w publikacjach i doniesieniach prasowych w każdym rodzaju mediów na temat FUJIFILM Printlife oraz
   c) informacje w intranecie FUJIFILM i na portalach społecznościowych.
  2. Jakiekolwiek dalsze wykorzystanie zdjęcia, w tym wykorzystanie komercyjne, wymaga odrębnej zgody Uczestnika.
  3. Inne osoby mogą udostępniać Państwa zdjęcia w serwisach społecznościowych. Takie zdjęcia mogą być następnie ponownie udostępnione w dowolnym miejscu. Wysłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie go przez inne osoby w serwisach społecznościowych.
 10. Prawo do zdjęcia i prawa osób trzecich
  1. Wysyłając zdjęcie potwierdzasz, że jesteś twórcą przesłanego zdjęcia i masz do niego nieograniczone prawa autorskie i użytkowe.
  2. 2 Nadsyłając zdjęcie potwierdzasz, że nie narusza ono obowiązujących przepisów prawa (np. nie narusza praw autorskich lub nie przedstawia treści zabronionych) ani praw osób trzecich, a w szczególności praw osobistych osób przedstawionych na zdjęciu (np. treść zdjęcia jest oszczercza lub poniżająca, lub zdjęcie zostało nadesłane w złej wierze lub w sposób mobbingowy).
  3. Potwierdzasz, że uzyskałeś zgodę wszystkich osób w sposób rozpoznawalny przedstawionych na zdjęciu na wykorzystanie i publikację tego zdjęcia, jak również podmiotów posiadających prawa do znaków towarowych lub dzieł sztuki ewentualnie przedstawionych na zdjęciu (w wymaganym zakresie).
  4. Zgodnie z niniejszym dokumentem, niezależnie od podstawy prawnej, FUJIFILM i spółki stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności w stosunku do jakichkolwiek roszczeń osób trzecich wynikających z i związanych z wykorzystaniem zdjęcia w FUJIFILM Printlife. Zgłaszający zdjęcie zobowiązuje się, że naprawi FUJIFILM wszelkie ewentualne szkody poniesione przez FUJIFILM na skutek roszczeń lub zarzutów osób /podmiotów trzecich, w związku z opublikowaniem zgłoszonego zdjęcia.
 11. Bez opłaty i wynagrodzenia
  Uczestnik nie otrzyma odszkodowania ani opłaty za udostępnienie zdjęcia.
 12. Postanowienia ogólne
  1. FUJIFILM nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie problemów technicznych podczas wypełniania formularza rejestracyjnego i przesyłania zdjęcia. FUJIFILM zastrzega sobie prawo do przerwania lub zakończenia działalności FUJIFILM Printlife w dowolnym momencie, lub do zmiany warunków uczestnictwa bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyn. FUJIFILM skorzysta z tego prawa w szczególności, jeśli dalsze prowadzenie Printlife nie może być zagwarantowane ze względów technicznych lub prawnych. FUJIFILM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w procedurze i dacie wydarzenia FUJIFILM Printlife.
  2. FUJIFILM Printlife podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec.
Udostępnij znajomym
#fujifilmprintlife22
Jeśli masz problemy z przesyłaniem lub inne pytania dotyczące FUJIFILM PRINTLIFE@HOME 2022, wyślij nam e-mail
Loading