Voorwaarden voor deelname aan de FUJIFILM Printlife fototentoonstelling en wedstrijd

 1. Organisator

De organisator van dit evenement is:

FUJIFILM Europe GmbH, Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen, Duitsland ("FUJIFILM").

 1. De tentoonstelling en de wedstrijd

De titel van dit evenement is FUJIFILM Printlife. FUJIFILM Printlife is zowel een online tentoonstelling als een wedstrijd. U kunt deelnemen aan de online tentoonstelling door (een) foto('s) in te zenden zoals beschreven in dit document. De foto's worden getoond onder www.fujifilm-printlife.eu. De foto's die wij op deze website tonen, doen automatisch mee aan de wedstrijd. U kunt de prijzen winnen die hieronder onder punt 6 worden beschreven.

Bovendien worden de geselecteerde foto's afgedrukt en tentoongesteld op tentoonstellingen ter plaatse op de "The Photography Show" in Birmingham, Verenigd Koninkrijk in de periode van 17-20 september 2022 en op de "Salon de la Photo" in Parijs, Frankrijk in de periode van 6-9 oktober 2022. De foto zal worden tentoongesteld samen met het land en, indien de deelnemer zijn toestemming heeft gegeven overeenkomstig punt 4.4 hieronder, ook met de voor- en achternaam van de deelnemer. Deze afgedrukte foto's zullen na afloop van de tentoonstelling worden vernietigd.

 1. Deelname

FUJIFILM Printlife staat open voor alle personen van 18 jaar en ouder die woonachtig zijn in een van de landen die vermeld staan in het keuzemenu op het deelnameformulier op www.fujifilm-printlife.eu. Om deel te nemen aan FUJIFILM Printlife dient u een foto in te sturen via het online formulier op de website www.fujifilm-printlife.eu in overeenstemming met de voorwaarden zoals bepaald in dit document. U kunt uw foto inzenden van 1 augustus 2022 tot en met 4 december 2022. Deze tijdsperiode wordt de "Deelnameperiode" genoemd.

 1. Procedure
 2. Elke dag tijdens de Deelnameperiode kunt u maximaal drie foto's inzenden. U kunt elke foto uploaden die u maar wilt of u kunt deelnemen aan de uitdaging door een foto te uploaden die overeenkomt met het wekelijkse thema dat door FUJIFILM wordt gekozen. Voor het inzenden van een foto moet je het online formulier gebruiken. Het is niet toegestaan om foto's op een andere manier in te sturen.
 3. De ingezonden foto moet in JPEG-bestandsformaat zijn met een minimale grootte van 1200x1200 pixel en een maximale grootte van 5 MB. Ook kunt u uw foto importeren vanaf een bepaalde URL. 3. Bij het inzenden moet u uw voor- en achternaam, emailadres en land vermelden. Deze informatie is verplicht en hebben wij nodig om FUJIFILM Printlife uit te voeren. Bij het invullen van het online formulier kunt u ons ook informatie verstrekken over uw leeftijd, uw fotografieniveau, informatie over of u uw foto's regelmatig afdrukt en informatie over uw favoriete fotoproducten. Deze gegevens zijn echter niet verplicht voor de deelname en worden door u op vrijwillige basis verstrekt.
 4. Indien u toestemming geeft door een bepaald vakje op het uploadformulier aan te vinken, zal de ingezonden foto met uw naam worden weergegeven.
 5. Door uw foto in te zenden, gaat u akkoord met deelname aan FUJIFILM Printlife en bent u gebonden aan deze voorwaarden. Na het inzenden van uw foto dient u uw e-mailadres te verifiëren. Hiervoor wordt een e-mail gestuurd naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven. Volg de instructies in deze e-mail om uw e-mailadres te verifiëren.
 6. Verder stuurt FUJIFILM een e-mail naar het ingezonden e-mailadres om de deelname aan FUJIFILM Printlife te bevestigen en om te melden dat we eerst controleren of uw foto voldoet aan de uitsluitingscriteria zoals bepaald in paragraaf 4.7 hieronder. Let op, pas wanneer wij vaststellen dat uw foto voldoet aan paragraaf 4.7, zal deze worden vrijgegeven. Afhankelijk van in welk land u woont, is in deze e-mail een tegoedboncode bijgesloten als dank voor uw bijdrage.
 7. De foto en de verstrekte informatie worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met dit document. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het onderdeel Gegevensbescherming hieronder.
 8. Wij zullen geen wedstrijdinzendingen accepteren die:

(a) automatisch gegenereerd door een computer;

(b) ingevuld zijn door derden of in bulk;

(c) die wij ongeschikt of aanstootgevend achten of die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving. Voorbeelden van dergelijke foto's zijn: foto's die inbreuk maken op auteursrechten, verboden inhoud tonen, lasterlijk of vernederend zijn of zijn ingezonden met kwade bedoelingen zoals om mensen te pesten of te pesten;

(d) onvolledig of onjuist zijn;

Wij zijn niet verplicht om u te informeren dat uw inzending niet is geaccepteerd.

 1. Selectie van winnaars

Elke week tijdens de Deelnameperiode zal een panel van vijf juryleden de foto's beoordelen die in de voorgaande week zijn ingezonden. De foto's zullen worden beoordeeld op basis van de meest inspirerende en unieke inhoud. De beslissing van het jurypanel (dat redelijk handelt) zal definitief zijn.

 1. De Prijs Elke week gedurende de Inschrijvingsperiode zijn de volgende vijf prijzen te winnen:

Prijs 1: bon voor fotoafdrukdiensten ter waarde van 200 EUR;

Prijs 2: bon voor fotoafdrukdiensten t.w.v. 150 EUR;

Prijs 3: bon voor fotoafdrukdiensten ter waarde van 100 EUR;

Prijs 4: een instax Link WIDE printer plus tien foto's;

Prijs 5: een instax mini 11 plus tien foto's

De prijs is zoals vermeld en kan niet worden overgedragen, verkocht of geruild. Er is geen alternatief in contanten. De voucher voor fotoafdrukservices zal worden uitgegeven voor het lokale FUJIFILM-fotoafdrukplatform, afhankelijk van het land dat de winnaar heeft aangegeven. Wij bepalen de kleur van de camera. De camerakleur kan afwijken van de camera die is afgebeeld op de FUJIFILM Printlife website. In het algemeen behouden wij ons het recht voor om een prijs van gelijke of grotere waarde te vervangen in geval van onbeschikbaarheid door omstandigheden buiten onze controle.

 1. Aankondiging winnaar

De winnende foto's (en uw naam, op voorwaarde dat u ons toestemming hebt gegeven om deze te publiceren; zie sectie 13.4 voor details) zullen ten laatste één dag na de selectie op de FUJIFILM Printlife website worden aangekondigd. De winnaars worden binnen 10 dagen na de selectie via e-mail op de hoogte gebracht.

 1. Opeisen van de prijs
 2. Om aanspraak te kunnen maken op de prijs, dient de winnaar zijn volledige naam, e-mailadres en postadres aan FUJIFLM door te geven.
 3. Zolang het antwoord in paragraaf 8.1 is ontvangen, zal de prijs gratis worden geleverd in overeenstemming met onze gebruikelijke leveringsvoorwaarden op het door de winnaar opgegeven adres.
 4. De prijs kan niet worden geclaimd door een derde partij namens de winnaar.
 5. FUJIFILM zal alle redelijke inspanningen verrichten om contact op te nemen met de winnaar. Indien de winnaar niet binnen 14 dagen na de kennisgeving van FUJIFILM aan FUJIFILM antwoordt om te bevestigen dat hij/zij de prijs aanvaardt en de informatie verstrekt overeenkomstig sectie 8.1, dan komt de prijs te vervallen.
 6. FUJIFILM aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid indien de winnaar niet in staat is om de prijs in ontvangst te nemen.
 7. Overdracht van rechten / Toestemming
 8. Door een foto in te zenden draagt u onherroepelijk aan FUJIFILM en de met haar verbonden ondernemingen, eenvoudige gebruiksrechten over zonder tijds- of geografische beperking voor FUJIFILM Printlife en bijbehorende PR-activiteiten. Dit omvat in het bijzonder de publicatie, reproductie, illustratie en openbaarmaking van de foto met het oog op eigen reclame in het kader van FUJIFILM Printlife en de presentatie van FUJIFILM en de aan haar gelieerde ondernemingen. Deze toestemming omvat specifiek het gebruik van de ingezonden foto voor
 9. a) presentatie van FUJIFILM Printlife,
 10. b) illustratie in publicaties en persberichten in alle soorten media over FUJIFILM Printlife en
 11. c) informatie op het intranet en sociale netwerken van FUJIFILM en de aan haar gelieerde ondernemingen.
 12. Voor elk verder gebruik van uw foto, inclusief commercieel gebruik, is uw afzonderlijke toestemming vereist.
 13. Anderen kunnen uw(r) foto('s) delen op sociale netwerken. Dergelijke foto's kunnen vervolgens overal opnieuw worden gedeeld. Door het inzenden van een foto geeft u toestemming dat anderen uw foto mogen delen op sociale netwerken.
 14. Recht op de foto en rechten van derden
 15. Door de foto in te zenden bevestigt u dat u de maker van de ingezonden foto bent en dat u onbeperkte auteursrechten en gebruiksrechten op de foto hebt.
 16. Door de foto in te zenden bevestigt u dat de foto geen inbreuk maakt op toepasselijke wetten (bijv. inbreuk op auteursrechten of het tonen van verboden inhoud) of rechten van derden, in het bijzonder persoonlijke rechten van mensen die op de foto te zien zijn (bijv. de inhoud van de foto is lasterlijk of vernederend of de foto is ingediend met kwade bedoelingen zoals om mensen te pesten of te pesten).
 17. 3. U bevestigt dat u de toestemming voor het gebruik van de foto heeft verkregen van alle personen die herkenbaar op de foto staan afgebeeld, alsmede van de houders van de rechten op de handelsmerken of op de kunstwerken die eventueel op de foto staan afgebeeld (voor zover vereist).
 18. U zult FUJIFILM en de aan haar gelieerde ondernemingen vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit en verband houden met het gebruik van de foto in FUJIFILM Printlife zoals bepaald in dit document, ongeacht de rechtsgrond.
 19. Geen tegenprestatie U ontvangt geen vergoeding of honorarium voor het ter beschikking stellen van de foto.
 20. Algemene bepalingen
 21. FUJIFILM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het optreden van technische problemen bij het invullen van het registratieformulier en het uploaden van de foto. FUJIFILM behoudt zich het recht voor om de FUJIFILM Printlife op elk moment te onderbreken of te beëindigen, of om de deelnemingsvoorwaarden zonder voorafgaande aankondiging en zonder opgaaf van redenen te wijzigen. FUJIFILM zal dit recht met name uitoefenen als de voortzetting van Printlife om technische of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. FUJIFILM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de procedure en de datum van het evenement voor FUJIFILM Printlife.
 22. FUJIFILM Printlife is onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland.
 23. Gegevensbescherming
 24. De foto en de verstrekte gegevens worden conform dit document en onze Privacy Policy opgeslagen en verwerkt. In geval van discrepanties of tegenstrijdigheden tussen dit document en de Privacy Policy, heeft dit document voorrang.
 25. De gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen om FUJIFILM en de aan haar gelieerde ondernemingen in staat te stellen FUJIFILM Printlife uit te voeren en media- en sociale media- alsmede marketingactiviteiten uit te voeren zoals beschreven in dit document.
 26. Uw foto en, als u daar toestemming voor geeft door een specifiek vakje aan te vinken op het uploadformulier, ook de naam die u hebt ingediend, worden openbaar gemaakt en zijn volledig zichtbaar zoals beschreven in dit document.
 27. Als u zich abonneert op onze marketingcommunicatie zullen FUJIFLM en de aan haar gelieerde ondernemingen de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken om u hun e-mailmarketingcommunicatie toe te sturen in overeenstemming met ons Privacybeleid.
 28. Wij bewaren de ingezonden foto's en gegevens zolang wij besluiten FUJIFLM Printlife online beschikbaar te stellen. Als wij besluiten om FUJIFILM Printlife stop te zetten, zullen wij uw gegevens van de website verwijderen en op onze servers wissen, tenzij u zich hebt geabonneerd op onze marketingcommunicatie (zoals nieuwsbrieven). In dat geval zullen wij uw e-mailadres bewaren om u onze marketingcommunicatie te sturen in overeenstemming met ons Privacybeleid.
 29. U erkent en aanvaardt dat de foto's die u hebt ingediend overal ter wereld kunnen worden geraadpleegd en bekeken en dat derde landen buiten de EU kunnen voorzien in andere normen voor auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen. U kunt uw toestemming om uw naam samen met de foto te publiceren in de toekomst intrekken.
Deel met jouw vrienden.
#fujifilmprintlife22
Als je problemen hebt met het uploaden of andere vragen hebt over FUJIFILM PRINTLIFE@HOME 2022, stuur ons dan een E-mail
Loading