Warunki uczestnictwa w wystawie FUJIFILM Print Life Photo Exhibition

1. Organizator i wystawa

Organizatorem wystawy FUJIFILM Print Life Printing Photo Exhibition jest
FUJIFILM Europe GmbH, Hessenstraße 31, 40549 Düsseldorf, Niemcy („FUJIFILM“).
Wystawa odbędzie się:

Zdjęcia zostaną zaprezentowane w przestrzeni wystawienniczej FUJIFILM („Wystawa”).

2. Uczestnictwo

Uczestnictwo ograniczone jest do osób zamieszkałych w Wielkiej Brytanii mających 13 lat, we Francji mających 15 lat, a w pozostałych krajach mających 16 lat i więcej. W celu wzięcia udziału w Wystawie dana osoba musi zamieścić zdjęcie za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej FUJIFILM: www.fujifilm-printlife.eu na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

3. Procedura

3.1. Każda osoba może wziąć udział poprzez przesłanie jednego zdjęcia. Aby zamieścić swoje zdjęcie, uczestnik musi skorzystać z formularza internetowego. Przekazywanie zdjęć za pośrednictwem innych metod jest niedopuszczalne.

3.2. Zamieszczone zdjęcie musi mieć format JPEG. Zamieszczając zdjęcie, uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko, swój adres e-mail, kraj, miasto oraz dołączyć krótką wiadomość dotyczącą przekazywanego zdjęcia.

3.3. Zamieszczenie zdjęcia stanowi jednocześnie oświadczenie uczestnika, że chce on wziąć udział w Wystawie na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

3.4. Zarówno zdjęcie, jak i przesłane informacje będą przechowywane. FUJIFILM może wysłać wiadomość na podany adres e-mail, aby potwierdzić uczestnictwo w Wystawie lub w celu przekazania informacji na temat Wystawy.

3.5. Zdjęcia zostaną wydrukowane przez FUJIFILM na koszt FUJIFILM. (Wydrukowane) zdjęcie zostanie zaprezentowane na Wystawie w kraju wybranym przez danego uczestnika. FUJIFILM uprawniona jest do zaprezentowania wydrukowanego zdjęcia na jednej Wystawie lub na kilku dodatkowych Wystawach w krajach wymienionych powyżej w punkcie 1. Zdjęcie zostanie zaprezentowane wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika, jego miastem i dołączoną wiadomością.

3.6. Uczestnik nie ma prawa wystawiać takiego zdjęcia. FUJIFILM zastrzega sobie prawo do niewystawiania zdjęć, które uzna za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa. Przykłady takich zdjęć: zdjęcia, które naruszają prawa autorskie, pokazują treści zabronione prawem, mają zniesławiający lub upokarzający charakter lub zostały przekazane w złej wierze, np. w celu mobbingowania lub zastraszania innych osób. FUJIFILM nie ma obowiązku informowania o tym danego uczestnika.

3.7. Zamieszczone zdjęcia i przesłane dane zostaną usunięte najpóźniej 31 marca 2020 r.

3.8. Wydrukowane zdjęcia zostaną zniszczone po zakończeniu Wystawy.

4. Przeniesienie praw / zgoda

Poprzez zamieszczenie zdjęcia uczestnik nieodwołalnie przenosi na FUJIFILM i jej spółki powiązane zwykłe prawa do użytkowania bez ograniczeń czasowych ani geograficznych w odniesieniu do Wystawy i powiązanych z nią działań PR. Dotyczy to w szczególności publikacji, powielania, ilustracji i publikacji zdjęcia do celów reklamy własnej w kontekście Wystawy i prezentacji FUJIFILM. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności wykorzystanie przesłanego zdjęcia:
a) w celu zaprezentowania na Wystawie;
b) do celów ilustracyjnych w publikacjach i relacjach prasowych w mediach na temat Wystaw oraz
c) w celu informowania w intranecie i na portalach społecznościowych FUJIFILM oraz na stronie internetowej i portalach społecznościowych organizatora Wystawy. Każde dalsze użytkowanie (w tym wykorzystanie do celów komercyjnych) wymaga odrębnej zgody ze strony uczestnika.

5. Prawo do zdjęcia i prawa osób trzecich

Przesyłając zdjęcie, uczestnik potwierdza, że jest twórcą przesłanego zdjęcia i że posiada nieograniczone prawa autorskie i prawa do jego użytkowania.
Przesyłając zdjęcie, uczestnik potwierdza, że zdjęcie nie narusza obowiązujących przepisów prawa (dotyczy np. naruszenia praw autorskich lub przedstawiania zabronionych zgodnie z prawem treści) ani praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych osób przedstawionych na zdjęciu (np. treść zdjęcia ma zniesławiający lub upokarzający charakter lub zdjęcie zostało przekazane w złej wierze, np. w celu mobbingowania lub zastraszania innych osób).
Uczestnik oświadcza ponadto, że wszystkie osoby, które można zidentyfikować na zdjęciu, wyrażają zgodę na wykorzystanie tego zdjęcia w kampanii. Uczestnik zobowiązany jest zabezpieczyć FUJIFILM, jej spółki powiązane i organizatora Wystawy przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z wykorzystania zdjęcia na Wystawie i z tym związanymi, a także w odniesieniu do działań opisanych w punkcie 4 – niezależnie od podstawy prawnej.

6. Brak wynagrodzenia

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na to, że nie otrzyma wynagrodzenia ani honorarium za przekazanie zdjęcia.

7. Postanowienia ogólne

7.1. FUJIFILM nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie problemów technicznych podczas wypełniania formularza rejestracyjnego ani podczas przesyłania zdjęcia. FUJIFILM zastrzega sobie prawo do przerwania Wystawy lub jej zakończenia w dowolnym czasie lub zmiany warunków uczestnictwa bez konieczności wcześniejszego powiadomienia i bez podania przyczyn. FUJIFILM skorzysta z tego prawa w szczególności w przypadku, jeśli nie można zagwarantować dalszego trwania Wystawy z przyczyn technicznych lub prawnych. FUJIFILM zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w procedurze i terminie Wystawy.

7.2. Uczestnictwo podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec.

8. Ochrona danych

8.1. FUJIFILM przywiązuje ogromną wagę do ochrony danych osobowych. Dane są gromadzone, przetwarzane i przechowywane wyłącznie po to, aby umożliwić FUJIFILM zorganizowanie Wystawy oraz aby umożliwić podjęcie działań w mediach i mediach społecznościowych, które opisano w niniejszym dokumencie. Jeżeli zdecydują się Państwo subskrybować nasz informator, będziemy wykorzystywać dane osobowe, które Państwo przekazali, w celu wysyłania Państwu informatora w formacie wiadomości elektronicznej (e-mail) zgodnie z naszą polityką prywatności. Dane takie zostaną upublicznione zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie. Zamieszczając swoje zdjęcie, uczestnik wyraża na to zgodę.

8.2. Możemy zaoferować Państwu bezpłatny upominek. W tym celu muszą Państwo podać swój adres w formularzu internetowym. Jeśli podadzą Państwo swój adres, wykorzystamy go wyłącznie po to, aby wysłać Państwu wspomniany upominek. Możemy wykorzystać Państwa adres e-mail, aby poinformować Państwa mailowo o upominku.

8.3. Wydrukowane zdjęcia zostaną zniszczone po zakończeniu Wystawy.

8.4. Zamieszczone zdjęcia i przesłane dane zostaną usunięte najpóźniej 31 marca 2020 r., o ile nie zdecydowali się Państwo na subskrypcję naszego informatora zgodnie z punktem 8.1 powyżej. W takim wypadku zachowamy Państwa adres e-mail oraz informację na temat Państwa miasta i kraju w celu wysyłania Państwu informatora zgodnie z naszą polityką prywatności.

UDOSTĘPNIJ SWOIM ZNAJOMYM
#fujifilmprintlife21

Jeśli masz jakiekolwiek problemy z przesyłaniem zdjęć lub inne pytania dotyczące FUJIFILM PRINTLIFE@HOME 2021, napisz do nas e-mail
Loading